• cvv zwervers 9
 • cvv zwervers 2
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers slider11
 • cvv zwervers slider7
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers slider13
 • cvv zwervers 6
 • cvv zwervers 23 2 2
 • cvv zwervers 23 2 3
 • cvv zwervers 4
 • cvv zwervers slider12
 • cvv zwervers slider8
 • cvv zwervers 3
 • cvv zwervers slider6
 • cvv zwervers 10
 • cvv zwervers 18 1
 • cvv zwervers slider15
 • cvv zwervers slide6
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 23 2 1
 • cvv zwervers 7
 • cvv zwervers slider5
 • cvv zwervers slider10
 • cvv zwervers 18 2

Bestuur

CVV Zwervers heeft een organisatie die bestaat uit een dagelijks bestuur met daarnaast verschillende afdelingen en commissies. De structuur is er op gericht om een goede focus te houden op de verschillende onderdelen zonder daarbij het Zwervers-belang uit het oog te verliezen.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het bestuur is de bewaker van het gedachtengoed van CVV Zwervers. Samen met de verschillende afdelingen en commissies wordt invulling gegeven aan de organisatie van de vereniging. De bestuursleden kunt u bereiken door een individuele email te sturen of ze te bellen. U kunt ook een mail sturen naar het gehele bestuur: info@cvvzwervers.nl.
Het bestuur vergadert elke maandag van 20:00 tot 22:30 uur. Mocht u in gesprek willen met, of vragen hebben aan het bestuur dan kunt u een mail sturen naar een van de bestuursleden of naar het bovenstaande emailadres. Elk bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebieden. Dat geeft duidelijkeid en focus tegelijk. De bestuursleden zijn:

Ger Jacobs Voorzitter           06-53547571
Ton Grosjean Penningmeester   06-53474373
Kees Seip Algemeen          06-53287093
Marco Roos Algemeen 06-43096629
Martin Luneburg Algemeen 06-30950240
Vacature (Jan Verhoeven) Algemeen 06-20432853

Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur:

wie doet wat

Voorzitters commissies en afdelingen (DB-Plus)

Hieronder staan alle voorzitters en aanspreekpunten van de verschillende commissie en afdelingen. Dit team vergadert elke 2 maanden samen met het Dagelijks Bestuur. Dit overleg, het DB-plus genaamd is informatief van aard en heeft tot doel om een eenduidige informatie voorziening van het DB naar de afdelingen en andersom te bewerkstelligen.

Jan Verhoeven Jeugdcommissie  06-20432853
Enar Krootjes Hoofd Jeugdopleidingen 06-52364787
Kees Seip Sponsorcommissie 06-53287093
Rob Naaktgeboren Technischecommissie Heren-selectie 06-23978190
Yvon Schenk G-commissie 06-53137404 
Roel Verzijden Kantinebeheer 06-44136495
Wim Wiggers Ledenadministratie 010-4518658 (na 18 uur)
Fred Schot Normen & waardencommissie 06-20492531
Jan Hadders Wedstrijdsecretariaat 06-50281942
Fred Batist Clubgebouw/facilitair 06-12109473
Jan van Londen of Mart Verzijden Terrein & Onderhoud 06-21874572/0618559728
Cor Kortlever of Jeroen Burghoorn Scheidsrechterscoördinatie  

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdafdeling van onze vereniging. De commissie zorgt o.a. voor dat alle spelers die lid zijn geworden worden ingedeeld in teams, dat trainers worden aangesteld en dat de juiste materialen beschikbaar zijn. Ook is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders. De jeugdcommissie maakt haar eigen financiële begroting en is een onderdeel van de begroting van onze vereniging.
Het algemene emailadres van de jeugdcommissie is .

Als onderdeel van het jeugdbestuur vervult de technische commissie van de jeugd een cruciale rol. Aangevoerd door het hoofd jeugdopleidingen is deze commissie verantwoordelijk voor de benoeming en aansturing van de trainers, de indeling van de teams, de kwaliteit van de trainingen etc. Deze commissie heeft als belangrijkste doel ervoor te zorgen dat sportiviteit, plezier en prestatie in de juiste verhouding door iedereen wordt beleefd. De technische commissie van de jeugd vormen de aanspreekpunten voor de trainers en waar nodig voor de ouders.
Jan Verhoeven Voorzitter 06-20432853
Jan Hadders Coördinator oefenwedstrijden/toernooien 06-50281942
Anton Rolfes Secretariaat 06-47569934
Enar Krootjes Hoofd Jeugdopleidingen en coördinator JO11-1 t/m JO11-3 teams 06-52364787
Danny de Geus Technisch coördinator JO19 t/m JO13-teams 06-50535155
Patrick van Rijn Technisch coördinator JO11-teams (JO11-4 t/m JO11-9 06-34251911
Anton Rolfes Technisch coördinator JO9-teams 06-47569934
Mario Blagdan  Technisch coördinator Meisjes-teams 06-21248551

Technische commissie

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken binnen de vereniging. De TC is o.a. verantwoordelijk voor;
 • de aanstelling van de trainers en is ook verantwoordelijk voor het regelmatig beoordelen van de prestaties van de trainers. En prestaties niet alleen op voetbaltechnisch gebied maar zeker ook op gedrag en communicatieve vaardigheden,
 • de samenstelling van de teams en de indeling van de teams bij de KNVB,
 • de aanstelling van de verzorgers en beoordeelt de kwaliteit van de verzorging,
 • de aanschaf van de benodigde materialen (ballen, hesjes etc)
 • het zoeken naar synergie tussen de afdelingen, zodat mensen en middelen effectief en kostenbewust worden ingezet
 • een duidelijk en eenduidig salaris en vergoedingenbeleid passend binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging 
Alle activiteiten van de TC worden afgestemd met het dagelijks bestuur. 
Rob Naaktgeboren 1e en 2e elftal Heren 06-23978190
Enar Krootjes Jeugd 06-52364787
Wim Wiggers Recreatieve senioren (zaterdag en zondag) 010-4518658 (na 18 uur)

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is het kloppend voetbalhart en een belangrijk visitekaartje van de vereniging. Hier vinden alle activiteiten plaats die nodig zijn om wedstrijden of toernooien te spelen. De belangrijkste activiteiten van de wedstrijdcommissie zijn;
 • bemannen van het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen en het in dit kader welkom heten van onze gasten en natuurlijk onze eigen leiders en trainers,
 • het indelen van de kleedkamers en het toewijzen van de wedstrijden aan de velden,
 • het zorgdragen dat alle formaliteiten rond de wedstrijden goed worden afgehandeld conform richtlijnen van de KNVB,
 • spelers voor zien van thee of limonade tijdens de rust,
 • in gereedheid brengen van de velden en zorgen voor de juiste materialen,
 • het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.

Deze optelsom van activiteiten maakt dat de wedstrijdcommissie een onmisbare schakel is in de organisatie van CVV Zwervers.
Jan Hadders Jeugd, senioren en G-afdeling
Oefenwedstrijden en toernooien
06-50281942
Kees Zwager Jeugd, senioren en G-afdeling 06-20257961
Jessica de Groot Jeugd, senioren en G-afdeling 06-12632040
Piet Dammers Materiaal en ondersteuning 06-33371134

Scheidsrechterscoördinatie

Zonder scheidsrechters geen voetbal! Toch is het elke week weer een enorme uitdaging om alle wedstrijden, soms wel meer dan 25 in een weekend, te vorozien van een scheidsrechter of spelbegeleider. De scheidsrechterscoordinatie probeert eerst alle wedstrijden te voorzien met eigen scheidsrechters van de club. Lukt dat niet dan wordt gebruikt gemaakt van de stichting Scheidsrechters Op Maat (SOM). Gebruik maken van SOM neemt echter soms kosten met zich mee. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En als  er dannog steeds wedstrijden geen scheidsrechter hebben dan zullen leiders of trainers zelf moeten fluiten. Dit laatste proberen we zoveel mogelijk te beperken. 
De belangrijkste activiteiten van de scheidsrechterscoordinatoren zijn:
 • vinden, binden en begeleiden van scheidsrechters binnen de club
 • proberen alle wedstrijden (oefen, competitie en toernooien) te voorzien van een scheidsrechter
 • zorgen voor bijeenkomsten, cursussen en spelregelbijeenkomsten

Ons team bestaat uit:
Jeugd/Recreatieve Senioren/G-voetbal telefoon
Jeroen Burghoorn  06-12729281
Cor Kortlever  06-34997394
Jessica de Groot  06-12632040
Jan Hadders  06-50281942
Heren-selectie en Internationaal O13 toernooi  
Egbert Hadders  06-22656318

Ledenadministratie en contributiezaken

De afdeling ledenadministratie en contributiezaken is het administratieve en financiële hart van de vereniging. Zonder adequate ledenadministratie is er geen  goed inzicht in het aantal leden. De juistheid en volledigheid van alle persoons en adresgegevens zijn cruciaal. Zowel voor de indeling van de teams, de registratie bij de KNVB als voor de inning van de contributiegelden. Accuraatheid en alertheid zijn hier de sleutelwoorden. De contributiegelden zijn de belangrijkste en meest voorspelbare inkomstenbron van de vereniging. Een tijdige verzending van de contributiebrieven opgevolgt door monitoring van de betalingen zorgen ervoor dat de penningmeester op tijd geld in de kas krijgt. 
Heeft u een vraag over de ledenadministratie of contributiezaken? Stuur dan een email naar: .
Wim Wiggers Ledenadministratie 010-4518658 (na 18 uur) 
Martha Roos Contributiezaken 06-43096621

Normen- & Waardencommissie

CVV Zwervers is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te kunnen voetballen. De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden van CVV Zwervers moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

Het is o.a. de taak van de normen- en waardencommissie om in alle geledingen van de vereniging onderschrijving van de doelstelling en naleving van de gedragsregels te stimuleren, opdat een cultuur ontstaat waarbinnen sociaal gedrag normaal gevonden wordt. Ook voor klachten over het gedrag van personen kunt u terecht bij deze commissie of kunt u gebruik maken van het meldingsformulier op de homepage van deze website. De Normen & Waardencommissie neemt elke klacht serieus en zal het dagelijks bestuur adviseren over de strafmaat. Die straf kan variëren van een waarschuwing, schorsing, taakstraf of sportparkverbod tot een definitief royement van speler, ouder, toeschouwer of combinaties daarvan. Wilt u contact opnemen met de Normen- & Waardencommissie, stuur dan een email naar: .

Fred Schot Voorzitter  06-20492531
Hans Belterman Algemeen 06-46041173

Kantinebeheer

Roel Verzijden heeft de leiding over de kantine en keuken. Samen met drijvende kracht Dick Koolmees zorgt hij ervoor dat bezoekers langer in de kantine blijven dan dat ze eigenlijk van plan waren. Gezelligheid en gastvrijheid gepresenteerd door echte verenigingsmensen maakt dat het goed toeven is in deze bijzondere kantine. 


Roel Verzijden Coördinator Kantine 06-44136495
Dick Koolmees Kantinebeheer  06-53148869
Jessica Koolmees Keuken -
Nicole Kamp Keuken -
Grietje Denum Keuken -
Biance Doolhoff Keuken -
Betty Verkaik Keuken -
Leen Verkaik Bar -

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor sponsoring en publiciteit. Vanuit deze rol onderhoudt de sponsorcommissie contacten met het bedrijfsleven en zorgt voor een belangrijke stroom aan inkomsten voor de vereniging via sponsoring. Samen met het Bestuur zijn ze verantwoordelijk voor een sfeer en entourage waarin sponsoren zich thuis voelen en waar voor hun geld krijgen. In het sponsorpakket zijn verschillende opties voor kleine en grote beurzen. Van reclameborden tot shirtsponsoring, van banners op de website tot sponsoring van tafels en stoelen in het clubgebouw, van sponsoring van busreizen voor uitwedstrijden tot sponsoring van de wedstrijdbal voor de selectieteams. Er is veel mogelijk. We waarderen elke bijdrage van bedrijf of persoon, groot of klein. Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de commissieleden.

Kees Seip Voorzitter 06-53287093
Kees Tolenaars Contractbeheer en financien 06-46872122
Jan van Londen Algemeen 06-18559728
Hans de Heij Algemeen 06-51780595

Terrein & Onderhoud (T&O)

De mannen van Terrein & Onderhoud (T&O) zijn de stille krachten van onze club. Bijna dagelijks zijn ze overdag bezig met het onderhoud van ons sportcomplex. Onder aansturing van Sportief Capelle doet deze afdeling heel veel goed werk voor onze vereniging. Maaien en onderhouden van de grasvelden, het onderhouden van het kunstgras. Onderhoud en vervanging van de netten en doelen, het schoonhouden van het sportpark en het repareren van zaken die defect zijn. En als tegenprestatie ontvangt de club een passende financiële vergoeding voor de uren die deze mannen geheel belangeloos maken.

De mannen van T&O zijn:

Wim de Jong algemeen  
Jan van Londen coördinatie en contact Sportief Capelle 06-18559728
Mart Verzijden coördinatie werkzaamheden 06-21874572             
Rob de Bruijne algemeen  06-14792452
Ton Smit algemeen  
John Verhoeven algemeen  

G-Commissie

Yvon Schenk G-Afdeling 06-53137404

Website en webmaster

Mocht je iets op de website willen zetten of zijn er zaken die niet kloppen, beter kunnen of heeft u andere opmerkingen of suggesties over de website dan kunt u een mail sturen met onze webmaster Bart Jacobs.

CVV Zwervers wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • 100voetbal2
 • Logo_de_Terp_nieuw
 • Niessink
 • RIEG logo RGB
 • Van Delft_Infra
 • Van-Steensel-Assurantin-624x241
 • colorconcepts
 • de-hypotheker
 • den-ouden
 • het hooghe water
 • logodaasluis
 • logoeticoll
 • logojupiler
 • yoursite

Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-4502715 (uitsluitend van maandag t/m donderdag na 18 uur en op zaterdag en zondag)

Email:

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?
Mail de webmaster