Skip to main content

Voetbalbeleidsplan

Het voetbalbeleidsplan van CVV Zwervers is een samenvatting van de belangrijkste afspraken en richtlijnen die we hebben gemaakt om het voetballen bij CVV Zwervers structuur, eenduidigheid en duidelijkheid te geven. Het is een "levend" document dat wordt aangepast als er reden toe is. Mocht je opmerkingen of suggesties hebben laat het ons dan weten. Opmerkingen/aanvullingen kun je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voetbalbeleidsplan CVV Zwervers 2019 - 2025

1. Inleiding

Het Voetbalbeleidsplan van CVV Zwervers heeft als titel: Sportief en met plezier presteren! Een ambitieuze titel die tegelijkertijd de algemene doelstelling van de club weergeeft. Om deze doelstelling te bereiken hebben we dit beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan vormt namelijk het kader waarbinnen de voetbal organisatorische activiteiten van CVV Zwervers plaats moeten vinden. Aangezien dit plan een duidelijke toekomstvisie bevat, dient het tevens als communicatiemiddel.
Het Voetbalbeleidsplan dient als leidraad voor het vastleggen en ten uitvoer brengen van een duidelijk voetbalbeleid voor de periode 2019 – 2025.

2. Missie en visie voor CVV Zwervers

 1. Missie
  CVV Zwervers levert als vereniging een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een sportvereniging heeft de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als normen, waarden en het omgaan met gestelde regels.

  Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen het voetbal. Naast een verbetering van de prestaties op voetbaltechnisch en -tactisch vlak is het van belang om vooruitgang te boeken op het gebied van de sociale omgang met elkaar.

  Voetbal is een teamsport en laat spelers het belang van die sociale omgang met anderen ervaren. Een van de doelstellingen is daarom de spelers een mentaliteit bij te brengen die gekenmerkt wordt door inzet, doorzettingsvermogen, het genieten van winst, tegen je verlies kunnen en het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige betrokkenen.

  Uit het bovenstaande kan de volgende missie voor de jeugd worden afgeleid:

  CVV Zwervers biedt de mogelijkheid aan spelers en speelsters uit Capelle aan den IJssel en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitie- en teamverband te kunnen voetballen.

 2. Visie
  Plezier in voetballen ontstaat, doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en op hun eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie:

  Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met en tegen spelers van een vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten, een veilige omgeving en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler, het team en de vereniging.

3. Doelstelling

CVV Zwervers heeft zijn missie en visie samengevat in de volgende ambitie:

“Sportief en met plezier presteren”

We willen een vereniging zijn waar:

  • Zowel prestatief als recreatief voetbal de aandacht krijgt die het verdient, het GVoetbal wordt omarmd en dames/meiden voetbal serieus wordt genomen;
  • De selectieteams op goed niveau voetballen passend binnen de financiële middelen van de club;
  • Een aantrekkelijke omgeving wordt gecreëerd voor jeugdspelers en die maximaal kunnen doorstromen naar de seniorenteams;
  • De heren op zondag prestatief voetballen en waar recreatief voetbal op zowel zondag als zaterdag mogelijk is;
  • De herenselectie een herkenbare Zwervers identiteit heeft en waar vrijwilligers en toeschouwers trots zijn op de herenselectie;
  • Er in alle teams met passie wordt gespeeld en waar teamgeest voorop staat en plezier en sportiviteit in en buiten het veld hoog in het vaandel staan;
  • Het voor de jeugd aantrekkelijk is om voor CVV Zwervers te kiezen en er lang bij te blijven;
  • Een representatieve en veilige sportaccommodatie ons visitekaartje is;
  • Sponsors zich thuis voelen en waar voor hun geld krijgen;
  • De financiële begroting voor niemand risico’s en verrassingen kent;
  • Sfeer en gezelligheid zorgdragen voor een echt verenigingsgevoel;

We proberen dit te bereiken door:

  • Een goede organisatie neer te zetten met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en met de juiste mensen op de juiste plaats;
  • Een gezond financieel beleid neer te zetten;
  • Door de sportieve ambitie af te stemmen op de financiële draagkracht van de vereniging;
  • Het Zwervers belang uitgangspunt te laten zijn in ons dagelijks doen en laten;
  • In de onderlinge overlegsituaties en contacten niet op de man spelen maar op de bal.
   Wederzijds respect is daarbij van essentieel belang;
  • Transparant en consequent te handelen gekoppeld aan duidelijke en tijdige communicatie;
  • Een strikt normen en waarden beleid te voeren met duidelijke gedragsregels;
  • Activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goede sfeer en gezelligheid.

In de hoofdstukken hierna zal per afdeling inzicht worden gegeven op welke uitgangspunten en afspraken er zijn om de ambitie en afgeleide doelen te realiseren.

4. Jeugd

 1. Uitgangspunten in z’n algemeenheid
  1. Alle jeugdteams, behalve de mini’s, trainen twee keer in de week;
  2. De jeugdteams worden onderverdeeld in selectieteams en recreatieve teams. Dit gebeurt aan de hand van een duidelijke selectieprocedure aan het begin van het seizoen;
  3. Bij CVV Zwervers spelen de meiden in teams met alleen maar meiden en jongens in teams met alleen maar jongens. Uitzonderingen hierop zijn:
   • Talentvolle en/of ambitieuze meiden die meer weerstand nodig hebben om beter te worden.
   • Er geen meidenteam voorhanden is in een bepaalde leeftijdsgroep.
   • Er teveel meiden beschikbaar zijn voor een leeftijdsgroep en er geen goede verdeling te maken is over de andere meidenteams.

In bovengenoemde gevallen kan besloten worden om meiden in jongensteams in te delen. Waarbij er maximaal 3 meiden per jongensteam ingedeeld kunnen worden. Het besluit om meiden in jongensteams in te delen kan alleen maar worden genomen door het jeugdbestuur. Bij optie 2 en 3 zal het jeugdbestuur voortdurend monitoren of de meiden die in jongensteams spelen over kunnen stappen naar meidenteams.
Zodra de gelegenheid zich voortdoet zullen de meiden weer terug moeten naar de meidenteams.

  1. Kampioen worden is voor geen enkel team een doel op zich. Het optimaal opleiden en begeleiden van de jeugd is de hoofddoelstelling. Met plezier en sportief presteren is het uitgangspunt;
  2. Door de selectieteams op het juiste niveau op te leiden zullen kampioenschappen of voetballen op hoog niveau als resultante van dit beleid automatisch worden behaald.
   Redenerend vanuit deze gedachte zal de jeugd een “kweekvijver” zijn voor ons eerste en tweede elftal;
  3. Opleiden, beter worden en plezier hebben is wat het uitgangspunt moet zijn;
  4. De selectieteams van elke leeftijdscategorie worden (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde trainers die beschikken over vakmanschap, sociale en communicatieve vaardigheden en een gezonde sportieve ambitie;
  5. De training van de recreatieve teams wordt verzorgd door minimaal één trainer. Van deze trainers wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden en dat zij bijdragen aan een optimale teamgeest en sfeer op en buiten het veld. Positief coachen is het uitgangspunt. Indien nodig kan de vereniging helpen met een cursus of een andere vorm van begeleiding;
  6. Bij onvoldoende trainingsopkomst kunnen teams worden samengevoegd. Ook kan de trainingsfrequentie worden teruggebracht naar één maal per week als er onvoldoende ruimte op de velden beschikbaar is of als er te weinig interesse is;
  7. Er worden jeugdcoördinatoren aangesteld. De jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het vinden en voordragen van trainers voor de teams. Definitieve aanstelling van de trainers vindt plaats in het jeugdbestuur. De coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de trainers. Van hen wordt verwacht dat zij, samen met het hoofd jeugdopleiding, de trainers de noodzakelijke kennis bijbrengen die nodig is om de ontwikkeling van spelers te bevorderen. De jeugdcoördinatoren bewaken het gedachtegoed van het voetbalbeleidsplan van CVV Zwervers;
  8. Ieder team beschikt over ten minste één leider. Ook van deze leiders wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden en dat zij bijdragen aan een optimale en positieve teamgeest;
  9. CVV Zwervers stimuleert trainers en leiders tot het volgen van zowel interne als externe trainingen, clinics en opleidingen;
  10. Bij de recreatieve teams hebben alle spelers de garantie van voldoende speelminuten. Wisselbeurten worden zoveel mogelijk gelijkmatig over spelers verdeeld. Op basis van trainingsopkomst of gedrag kan hier van worden afgeweken.
  11. Bij de prestatieve teams wordt iets meer naar de prestatie gekeken, trainingsintensiteit en gedrag en kan het zijn dat sommige spelers iets minder aan spelen toekomen dan anderen. Als dit structureel wordt zullen andere oplossingen worden gezocht zodat spelers wel hun speelminuten krijgen (bijvoorbeeld invallen in ander team).

 1. Samenstelling van jeugdteams

  Algemeen
  Uitgangspunt bij de jeugd is dat spelers van gelijk niveau zoveel mogelijk in één team spelen. Bij de teamindeling houden we rekening met de technische, conditionele, tactische en andere mentale kwaliteiten van de spelers. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit geldt uiteraard zowel voor de selectie- als de recreatieve teams.

  Wij willen spelers opleiden en een omgeving creëren waarin iedereen met plezier voetbalt. Kampioen maken van teams is dan ook geen doel op zich. Wij vinden het daarom belangrijk dat voor elk team het niveau goed wordt ingeschat en dat we alle teams indelen in de juiste klasse bij de KNVB. Niet te hoog, want dat werkt demotiverend, en niet te laag, omdat er dan geen uitdaging is. De coördinatoren zullen in eerste instantie het niveau van de teams moeten inschatten en dit in het jeugdbestuur vast moeten stellen. Het resultaat moet worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.

  Selectiebeleid
  Met goede faciliteiten en een enthousiast team van bestuurders, trainers en andere vrijwilligers willen we onze leden met plezier laten voetballen en bij hun niveau passende prestaties laten behalen.

  Om dit te bereiken, is de jeugdafdeling ingericht in twee takken: een prestatieve tak, waarin spelers die zich op voetbaltechnisch gebied onderscheiden kunnen uitkomen in selectieteams, en een recreatieve tak, waarin spelers van een wat lager niveau met leeftijdsgenoten kunnen uitkomen in recreatieve teams. Bij deze laatste groep wordt het presteren minder belicht en het plezier des te meer. Beide takken hebben een eigen trainings- en opleidingsbenadering en een eigen selectiebeleid, dat hieronder nader wordt toegelicht.

  Afhankelijk van hun mogelijkheden en talenten is het de bedoeling dat alle spelers, van zowel selectie- als niet-selectieteams, naarmate zij ouder worden beter worden in het voetbalspel. De doelstellingen voor beide groepen zijn echter wel verschillend. Voor spelers binnen de selectieteams zal het belangrijker zijn zichzelf te ontwikkelen dan voor spelers op het recreatieve niveau. Selectiespelers trainen daarom frequenter en vaak intensiever dan niet-selectiespelers. Aan trainingsopkomst en motivatie worden bij selectieteams hogere eisen gesteld dan bij de recreatieve teams.

  Afhankelijk van de aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid worden jeugdvoetballers ingedeeld. Dit geldt voor zowel selectieteams als niet-selectieteams.

  Prestatief versus recreatief
  Hoewel spelers op elk niveau natuurlijk liever winnen dan verliezen, zijn wij van mening dat op het recreatieve niveau plezier belangrijker is dan de winst. Dit houdt in dat in de recreatieve teams alle spelers dezelfde kansen en speeltijd krijgen. Het is nu eenmaal zo dat niet alle spelers hetzelfde spelniveau bezitten en dat ook de mindere spelers hun best doen.

  Aan selectiespelers worden wel specifieke eisen gesteld op het gebied van prestaties. Spelers die onder het niveau van het team presteren hebben de kans teruggezet te worden naar een lager team. Uiteraard zal dit niet zomaar gebeuren en zal een trainer hieraan voorafgaand gesprekken met de betreffende speler voeren. Gedrag, trainingsopkomst en voetbalprestaties kunnen aanleiding zijn om spelers door te schuiven. Uiteindelijk kan alleen hoofd jeugdopleiding bepalen of een speler wordt teruggezet of doorgeschoven. Bij de selectieteams van O19 t/m O13 kan het zijn dat speler(s) een groot gedeelte van de wedstrijd op de reservebank blijven zitten, omdat het wedstrijdverloop hierom vraagt. Uitgangspunt is wel dat spelers minimaal 30 minuten speeltijd krijgen (bij O19-1 en O17-1) en minimaal 20 minuten bij O13-1 en O15-1. Bij JO19-1 kan het zelfs voorkomen dat een speler een hele wedstrijd niet aan spelen toekomt. Bij alle andere selectieteams krijgen spelers evenveel speeltijd. Alleen trainingsopkomst en gedrag van een speler kan aanleiding zijn om hier van af te wijken. Wel zullen spelers die niet aan voetballen zijn toegekomen de mogelijkheid krijgen speelminuten te maken in een ander team.

  Uitgangspunten voor teamindeling
  De beste spelers bij JO19 t/m JO13, zowel 1e- als 2e-jaars, worden in het eerste elftal ingedeeld. Dat is bij de jongens altijd een selectieteam. Het tweede elftal wordt pas een selectieteam als het spelniveau minimaal 2e klasse is. Daaronder worden de leden gemixt over de teams. Dus een JO15-3 zal over het algemeen een zelfde niveau hebben als een JO15-5. Het is dus niet zo dat het laagste team op het laagste niveau speelt.

  Bij de JO11 t/m de JO8 zijn de eerste twee teams selectieteams. De sterkste spelers worden in de hoogste teams gezet en gelden als selectieteam. De andere spelers worden ook hier gemixt over de overige teams.

  Aantal spelers per team
  Het aantal spelers in een O13 t/m O19 team bedraagt in principe 16. Dat is het uitgangspunt. Afwijkingen (naar boven of naar beneden) verdienen goedkeuring van het jeugdbestuur.

  Ambitieniveau selectieteams
  Voor de selectieteams gelden de volgende ambitieniveaus:
   • O19-1 t/m O13-1 : 4e Divisie/Hoofdklasse (selectieteam)
   • O19-2 t/m O13-2 : 1e /2e klasse (opleidingsteam)
   • O11 t/m O8 (1e en 2e team): Hoofdklasse/1e klasse (selectieteam)

Bij de jongens is er sprake van een selectieteam als het hoogste team minimaal in de 1e klasse uitkomt. Bij de meiden is er sprake van een selectieteams als het team minimaal in de hoofdklasse uitkomt. De teams in de tussenleeftijd (12/14/16 en 18 jaar) zijn in principe nooit een selectieteam. Tenzij er een leeftijdsgroep is van uitzonderlijke kwaliteit.

 1. De selectieprocedure voor aanvang van het nieuwe seizoen

  Selectieteams
  Gedurende het lopende voetbalseizoen, van september t/m april, zijn er per leeftijdscategorie (technisch coördinatoren en hoofd jeugdopleiding) die kijken naar de prestaties en vorderingen van individuele spelers. Selectie spelers worden wekelijks beoordeeld door hun trainers in ons spelersvolgsysteem. De bevindingen hierin wegen mee met de nieuwe teamindeling voor selectie team's .Ook kunnen trainers en leiders van zowel selectie- als niet selectieteams, individuele spelers voordragen om te worden beoordeeld.
  Aan het eind van het seizoen word de voorlopige teamindeling voor de selectieteams voor het volgende seizoen bekend gemaakt. Als blijkt dat een speler in een van de selectieteams in niveau achterblijft bij de andere spelers dan kan deze alsnog naar een lager (opleiding of recreatie) team worden overgeplaatst. De spelersgroep zal dan ook tijdens de voorbereiding en de beginperiode van de competitie regelmatig worden geëvalueerd om te bepalen of de geselecteerde spelers inderdaad in de selectie passen.
  De technisch jeugdcoördinator bespreekt samen met de hoofdtrainer de teamindeling en legt die ter goedkeuring voor aan het hoofd jeugdopleidingen Die de eindbeslissing neemt.

  Medio juni zijn de voorlopige selecties bekend. Ieder jaar wordt een tijdstip vastgesteld waarop de definitieve en volledige selectie-indeling voor het nieuwe seizoen bekend wordt gemaakt. De datum hiervoor ligt na de uiterlijke overschrijvingstermijn van de KNVB. Uiterlijk vóór de 1e competitiewedstrijd worden de teamindelingen definitief vastgesteld.

  Recreatieve teams
  Nadat indeling van de selectieteams is gedaan worden de recreatieve teams ingedeeld. De indeling vindt plaats op basis van aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid. De recreatieve teams zullen zoveel mogelijk worden samengesteld met spelers van gelijke leeftijd en gelijk speelniveau. Voor de recreatieve teams geldt dat bij de indeling onder andere wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling van het team.

  Vriendenteams
  CVV Zwervers juicht het hebben van vriendenteams toe. Dit zijn teams waarin de meerderheid van de spelers al jaren met plezier samen in één team voetballen. Mocht het zo zijn dat er in vriendenteams spelers spelen die kwalitatief hoger zouden kunnen spelen dan zal er met deze spelers worden gesproken door hoofd jeugdopleidingen. Doel is om de spelers te laten spelen op hun eigen niveau tenzij de betreffende spelers daar geen behoefte aan heeft. Het laten spelen als een vriendenteam verdient goedkeuring van het jeugdbestuur.

  Interne scouting
  Hoofdjeugdopleiding en de coördinatoren van de selectieteams hebben de taak om gedurende het seizoen de prestaties van spelers in recreatieve teams te beoordelen. Spelers die vooruitgang boeken en eigenlijk een selectieteam waardig zijn zullen, na overleg en met goedkeuring van hoofd jeugdopleidingen worden benaderd voor een gesprek. Hier zal altijd een van de ouders of verzorgers bij moeten zijn.

  Planning teamindeling
  Hoofd jeugdopleiding is samen met de coördinatoren verantwoordelijk voor de indeling van de teams. Dit gebeurt in goed overleg met de trainers. Uitgangspunt is dat er een eensgezinde teamindeling komt. Bij discussie beslist de hoofd jeugdopleidingen.
  Medio juni wordt de voorlopige indeling van de recreatieve teams bekendgemaakt.

  Tijdsschema indeling teams:
   • september t/m maart : Monitoring teams en interne scouting;
   • april/mei : Voorlopige indeling teams
   • uiterlijk eind mei : Indeling teams bekend *)

*) Wijzigingen in de samenstelling van een team zijn nog mogelijk als gevolg van de komst of het vertrek van leden en/of prestaties van spelers gedurende het seizoen.

 1. Wijziging teamindeling tijdens het seizoen
  Het is mogelijk dat een bepaalde speler zich tijdens het seizoen dusdanig ontwikkelt dat het voor hem wellicht beter is om in een lager/hoger team of hogere leeftijdscategorie te voetballen. Spelers kunnen hiervoor worden voorgedragen door de trainer of leider of door interne scouting. In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een ander team mee te laten doen.

  Voor alle jeugdteams geldt dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de winterstop. De winterstopperiode wordt gebruikt voor een eventuele herindeling van spelers. Binnen de selectieteams bestaan er meer mogelijkheden om te schuiven met spelers.

  Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan worden voorgelegd aan het jeugdbestuur.

 2. Het (uit)lenen van jeugdspelers
  Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures, schorsingen, vakanties en schoolverplichtingen weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere trainer en speler eraan mee moet werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels:

   • De technische jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers;
   • Er kan in beginsel worden geleend als een elftal 13 spelers heeft of minder (voor O11 tot en met O9, 8 spelers of minder);
   • Als een team te weinig spelers heeft moet door de trainer overleg worden gevoerd met de coördinator van de leeftijdsgroep;
   • De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen de technische jeugdcoördinator en de trainers;
   • Jeugdspelers die op zaterdag spelen, mogen uitsluitend na goedkeuring van de hoofd jeugdopleidingen uitgeleend worden aan herenteams die op zondag spelen. In beginsel zullen uitsluitend 2e-jaars O19-spelers worden uitgeleend aan de senioren;
   • Een speler die doorgeschoven wordt, moet wel speeltijd (minimaal 30 min) krijgen in het hogere team. Bij niet-selectieteams moet de geleende speler minstens een helft spelen;
   • Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider altijd in overleg met de technische jeugdcoördinator in redelijkheid naar een oplossing te zoeken;
   • Spelers die weigeren door te schuiven, worden hierop aangesproken en eventueel geschorst.

 3. Aansluiting jeugd naar de senioren
  Het is een belangrijk uitgangspunt dat er zoveel mogelijke jeugdleden doorstromen naar de senioren. Want “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” geldt ook als een van de belangrijkste uitgangspunten voor CVV Zwervers. Bij deze aansluiting moeten we rekening houden met het feit dat de prestatieve senioren (de herenselectie) op zondag actief is en dat er zowel op zondag als op zaterdag recreatieve senioren teams zijn.

  Om niets aan het toeval over te laten is een set aan afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat een zo hoog mogelijk percentage jeugdspelers die over moeten naar de senioren dat ook doen en dat ook bij CVV Zwervers blijven doen. Ervaring uit het verleden leert dat de overstap naar de senioren voor sommige een reden is om met voetbal te stoppen. De afspraken staan hieronder.
  • In de winterstop wordt door de TC van de herenselectie en het hoofd jeugdopleiding een analyse gemaakt van jeugdspelers die komend seizoen naar de senioren gaan en wordt er een tweedeling gemaakt:
   1. Welke spelers hebben het niveau van de heren-selectie
   2. Welke spelers gaan over naar de recreatieve senioren
  • Met de spelers die naar verwachting het niveau van de herenselectie aankunnen worden gesprekken gepland en worden afspraken gemaakt dat ze na de winterstop 1 keer in de week gaan meetrainen met de B-selectie van de senioren. Doelstelling is om de spelers alvast aan de nieuwe omgeving (spelers, staf en niveau) te laten wennen en dat de trainer van de B-selectie de spelers aan het werk kan zien en een oordeel kan vellen of spelers het niveau aankunnen.
  • Om selectiespelers van O19 maximaal te laten wennen aan de seniorenomgeving worden trainingen van de heren-selectie en O19-1 zoveel mogelijk op dezelfde avond gepland en delen ze waar mogelijk mee in de extra faciliteiten.
  • De coördinator van de recreatieve senioren zal gesprekken voeren met de jeugdspelers die niet het niveau van de herenselectie halen en zal gaan inventariseren wat de wensen zijn van deze spelers. Onder andere op welke dag (zaterdag/zondag) ze willen voetballen. Op basis van beschikbare plekken in bestaande teams zal een passende oplossing worden gezocht of kan een nieuw team worden samengesteld.
  • De bovenstaande punten zullen uiterlijk 1 maart van elk jaar doorlopen moeten zijn. Spelers die meegetraind hebben met de B-selectie zullen in maart worden geïnformeerd of ze in het nieuwe seizoen worden toegevoegd aan de herenselectie. Degene die afvallen gaan in gesprek met de coördinator van de recreatieve senioren.
 1. Organisatie
  Het dagelijks bestuur heeft een jeugdbestuur ingesteld en heeft de verantwoordelijkheden voor de organisatie van de jeugd aan deze commissie gedelegeerd. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en realisatie van het jeugdbeleid.
  In de jeugdcommissie zijn de volgende functies te onderscheiden:
  • Voorzitter jeugd
  • Hoofd jeugdopleidingen
  • Coördinatoren leeftijdsgroepen
  • Afgevaardigde vanuit de ledenadministratie (t.b.v. aanmeldingen/opzeggingen/contributie)
  • Afgevaardigde vanuit het wedstrijdsecretariaat (op verzoek agendapunt)
  • Afgevaardigde scheidsrechter coördinatie (op verzoek agendapunt)

De voorzitter stuurt de jeugdcommissie aan en heeft zitting in het dagelijks bestuur. Hij zorgt dat alle disciplines binnen de jeugdcommissie heldere rollen en verantwoordelijkheden hebben en optimaal samenwerken. Hij stuurt op (sportief en financieel) resultaat en zorgt voor heldere communicatie naar alle relevante doelgroepen zoals het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechter coördinatie en alle andere relevante vrijwilligers.

De hoofd jeugdopleidingen is voetbaltechnisch verantwoordelijk voor alle selectieteams, stelt de trainers aan van de selectieteams en stuurt deze aan. Hij coördineert de circuittrainingen, organiseert train de trainer bijeenkomsten doet de interne scouting bij de jeugdteams en is trainer van de JO19-1.

De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor een groep teams. Voor de aanstelling en aansturing van de trainers van die teams en – samen met de trainers en hoofd jeugdopleidingen- voor de indeling van de teams. De coördinator communiceert op regelmatige basis met de trainers en indien nodig met de ouders. De coördinator ziet er op toe dat de uitgangspunten van het voetbalbeleidsplan worden nageleefd en zorgt dat trainers zich gedragen conform de gedragsregels.

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van alle wedstrijden (competitie/beker en vriendschappelijk) en toernooien en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Wedstrijdsecretariaat op zaterdag en zondag. Omdat het zwaartepunt bij de jeugd ligt is een frequent overleg noodzakelijk om zodoende elkaar aan te spreken op zaken die goed gaan en beter kunnen.

De scheidsrechtercoördinator is onderdeel van de wedstrijdcommissie. Hij is verantwoordelijk voor het inplannen van alle scheidsrechters bij thuiswedstrijden. Hij ontvangt en begeleidt de scheidsrechters indien nodig en heeft regelmatig contact met hen over scheidsrechterzaken.

Naast de bovengenoemde functies die allemaal hun plek kennen binnen de jeugdcommissie zijn ook de functies van trainer, leider en scheidsrechtercoördinator erg belangrijk.

De trainer zorgt voor de juiste trainingsopbouw en -intensiteit. Hij zorgt er ook voor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over aanwezig zijn en de wijze van afmelden. Hij ziet erop toe dat huis- en gedragsregels worden nageleefd en handelt conform het jeugdbeleidsplan. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor de spelers en zorgt voor een goede sfeer, teamspirit en het juiste clubgevoel.

De leider is voor zowel de spelers als ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Ongeacht de aard van de vraag of het probleem zal de leider als aanspreekpunt beoordelen of hij de vraag direct kan beantwoorden of het probleem kan oplossen. Is dat niet het geval, dan vindt overleg plaats met de technische jeugdcoördinator van de betreffende leeftijdscategorie dan wel de coördinator. Een team heeft minimaal één leider en maximaal zijn dat er twee.

 1. Overlegstructuur
  Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg een must. In deze behoefte is in ruime mate voorzien, waarbij de volgende overlegstructuren te onderscheiden zijn:
 • Dagelijks Bestuur
  Jeugdvoorzitter heeft minimaal één keer in de twee weken vergadering met het dagelijks bestuur.
 • Overleg jeugdbestuur
  Minimaal één keer per twee weken heeft de jeugdcommissie haar reguliere overleg. Van dit overleg worden notulen gemaakt en bovendien wordt er een actielijst opgesteld.
 • Voetbaltechnisch overleg jeugd
  Aan dit overleg nemen de technische jeugdcoördinatoren en de trainers van iedere leeftijdscategorie deel. Dit overleg heeft als doel om het jeugd- en technisch beleid te bepalen en te evalueren. Tijdens dit overleg worden alle zaken rond de selectie en de indeling van de teams besproken. De trainers zorgen voor terugkoppeling naar de leiders. Het voetbaltechnische overleg vindt minimaal 2 x per seizoen plaats onder leiding van het hoofd opleidingen.
 • Voetbaltechnisch overleg vereniging
  Aan dit overleg nemen deel: de TC herenselectie, hoofd jeugdopleiding en de voorzitter. Doel is monitoren of alles binnen het voetbalbeleidsplan wordt uitgevoerd en wordt er bekeken of bijsturing of aanpassing noodzakelijk is.
  Bovendien worden hier overkoepelende zaken zoals trainingsindeling, materialen en kleding worden besproken. In voorkomende gevallen zal ook de coördinator van de recreatieve senioren bij dit overleg aanwezig zijn. Dit overleg zal 1 keer per maand plaats vinden.
 • Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers
  Aan het begin van het seizoen worden ouders/verzorgers geïnformeerd over het de gang van zaken tijdens het komende seizoen. Het doel is het voorstellen van de trainer, de coördinator en de technische coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Ook worden zij voorgesteld aan de leider(s) van het team van hun kind. Tevens kan de bijeenkomst benut worden voor het werven van jeugdkaderleden (zoals leiders en hulptrainers). Ten slotte wordt stilgestaan bij de regels die gelden voor zowel spelers als ouders/verzorgers. De voorzitter van de jeugdcommissie leidt deze bijeenkomst.

5. Herenselectie (prestatieve senioren)

Voor de herenselectie zijn ook diverse afspraken gemaakt en uitgangspunten vastgesteld om de ambitie van de club waar te kunnen maken. Hieronder staan deze beschreven en uitgelegd.

 1. Uitgangspunten in z’n algemeenheid
  1. Het is de ambitie van CVV Zwervers om binnen het vastgestelde incentivestelsel op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen waarbij voor het eerste team het 1e klasse niveau het uitgangspunt is en de 2e klasse als minimumniveau geldt. Voor het tweede team is de reserve 1e klasse het uitgangspunt en geldt de reserve hoofdklasse als sportieve ambitie;
  2. Daarnaast is doorstroming van de jeugd erg belangrijk en is het doel om heren-1 en heren 2 een herkenbare Zwervers identiteit te geven. Een identiteit waar supporters zich prettig bij voelen en waar eigen jeugdspelers gestimuleerd worden om door te stromen naar heren-1.
  3. De trainingsfaciliteiten, kleding, materialen, incentives en kwaliteit van de staf moet passen bij deze prestatieve ambitie dit betekent in ieder geval dat de volgende faciliteiten en afspraken zijn gemaakt:
   • Trainings- en wedstrijdkleding wordt door de club ter beschikking gesteld en ook gewassen. Ook wordt er een sporttas met eigen nummer beschikbaar gesteld;
   • Voor heren-1 en 2 is financiële ruimte voor een trainingskamp;
   • Iedereen betaald contributie en alle spelers betalen hun eigen boetes (zoals gele en rode kaarten);
   • Spelers die een competitiewedstrijd van heren-1 spelen (of op de bank zitten) kunnen een premie verdienen;
   • Na de training voorafgaand aan de thuiswedstrijden wordt er gezamenlijk (heren-1, 2 en O19-1) gegeten op de club;
   • Elke speler van de heren-selectie krijgt een club-pas met daarop een bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt per seizoen vastgesteld;
  4. De trainersstaf (trainer en assistent trainer per team) die wordt aangesteld bij zowel heren-1 als 2 is gediplomeerd en is geselecteerd op basis van de competenties (kennis en vaardigheden) die door de club zijn vastgesteld per functie;
  5. De medische staf is deskundig en vakkundig en zowel bij heren-1 als 2 zijn dedicated mensen aangesteld;
  6. Elk team heeft een teamleider die allel logistieke zaken rond het team regelt en daarmee de trainers en spelers ontzorgt;
  7. De heren-selectie (staf en team) wordt aangestuurd door een technisch manager die directe lijnen heeft met de voorzitter en hoofd jeugdopleiding van de vereniging.

   Uitgangspunt is dat alles er op gericht is dat er rond heren-1, 2 en O19 een professionele maar ook prettige voetbalsfeer ontstaat waarin teamgeest en clubbelang de leidende principes zijn.

 2. Overlegstructuur

  Trainersoverleg
  De technisch manager heeft wekelijks overleg met de trainers van heren-1 en 2 over de samenstelling van de spelersgroepen voor het weekend en bespreek tevens eventuele relevante zaken.

  Beoordeling trainers en staf
  Tijdens de winterstop worden evaluatiegesprekken gevoerd met de staf van de herenselectie. Ook worden hier intenties besproken ten aanzien van inzet voor het volgende seizoen. Bij de evaluatie van de trainers zal ook de voorzitter aanwezig zijn.

  Voetbaltechnisch overleg vereniging
  Aan dit overleg nemen deel: de TC herenselectie, hoofd jeugdopleiding en de voorzitter. Doel is monitoren of alles binnen het voetbalbeleidsplan wordt uitgevoerd en wordt er bekeken of bijsturing of aanpassing noodzakelijk is. Bovendien worden hier overkoepelende zaken zoals trainingsindeling, materialen en kleding worden besproken. In voorkomende gevallen zal ook de coördinator van de recreatieve senioren bij dit overleg aanwezig zijn. Dit overleg zal 1 keer per maand plaats vinden.

6. Recreatieve senioren

De recreatieve senioren zijn voor CVV Zwervers een belangrijke groep leden die alle aandacht verdienen. Daarom hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld:

 1. Bij CVV Zwervers kan op zowel zaterdag als zondag recreatief worden gevoetbald. Waarbij is vastgesteld dat er op zaterdag nooit meer dan 8 recreatieve teams zullen spelen. Dit in verband met de hoeveelheid
  jeugdwedstrijden op zaterdag;
 2. Recreatieve senioren trainen één keer in de week. Dit is vastgesteld op basis van het verleden, de trainingsopkomst en de wens van de meeste teams;
 3. De recreatieve senioren krijgen aan het begin van het seizoen de benodigde trainingsmaterialen en doen mee met het kledingbeleid. Dit betekent dat de spelers geen wedstrijdkleding hoeven aan te schaffen;
 4. De indeling van de teams in de competitie gebeurt in goed overleg en wordt er gekeken naar een passend niveau;
 5. Jaarlijks (in de periode maart/april) worden gesprekken gevoerd met spelers uit de jeugd die de overstap maken naar de recreatieve senioren; Dit wordt gedaan door de coördinator van de recreatieve senioren in overleg met hoofd jeugdopleiding. Doel is om vast te stellen of de speler doorgaat met voetballen en zo ja waar zijn voorkeur ligt ten aanzien van de speeldag (zaterdag/zondag);
 6. De coördinator van de recreatieve senioren zal een inventarisatie doen bij de verschillende teams of er aanvulling in de teams noodzakelijk is. Vervolgens zal vraag en aanbod zoveel mogelijk bij elkaar worden gebracht;
 7. De coördinator van de recreatieve senioren is het aanspreekpunt voor de seniorenteams en zal zelf ook periodiek contact hebben met de aanspreekpunten van de verschillende teams;
 8. De coördinator heeft periodiek overleg met de voorzitter en schuift indien nodig aan bij het technisch verenigingsoverleg.

7. G-Voetbal

G-Voetbal hoort bij CVV Zwervers. De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:

 1. G-Voetbal wordt op een prettige manier geïntegreerd bij CVV Zwervers en is een volwaardig onderdeel van de club;
 2. G-Voetbal kan alleen maar plaatsvinden als er deskundige begeleiding is die in staat is het team de begeleiding te geven die passend is;
 3. CVV Zwervers zal in overleg met de begeleiding de faciliteiten afstemmen op de specifieke wensen (vervoer, training etc.);
 4. Er is vastgesteld dat er in beginsel maar één G-team bij CVV Zwervers zal zijn zodat we het team de aandacht kunnen geven die het nodig heeft;
 5. De coördinator van het G-team zal periodiek overleg hebben met het bestuur.

8. Kledingbeleid

Het besluit om over te gaan op een kledingplan is op 1 juni 2018 genomen in een speciaal uitgeroepen bijzondere ledenvergadering. De samenvatting staat hieronder.

 1. CVV Zwervers gaat een basiskledingplan introduceren waarbij alle leden (jeugd, senioren en G-team) in uniforme wedstrijdkleding gaan voetballen. De vereniging stelt aan leden in bruikleen een shirt en een broek ter beschikking. Deze kleding wordt individueel uitgereikt. De kousen dienen door de leden zelf te worden aangeschaft. De vergoeding op jaarbasis voor deze bruikleen is onderdeel van de contributie.
 2. Naast het basiskledingplan heeft de ledenvergadering ingestemd met een additioneel plan waarbij alle jeugdleden een trainingspakket (inclusief tas) krijgen in bruikleen. Deze kleding is verplicht om te dragen tijdens trainingen. Ook deze vergoeding voor dit trainingspakket zit in de contributie van de jeugdleden opgenomen.
 3. Als laatste heeft de ledenvergadering een selectiebijdrage goedgekeurd waarbij spelers die in een jeugdselectieteam staan een extra bijdrage betalen voor enerzijds een uitgebreider kledingpakket en anderzijds een tegemoetkoming voor de hogere teamkosten als gevolg van trainers die moeten worden betaald en extra faciliteiten die de selectieteams krijgen. De introductie van dit pakket is vooralsnog nog niet gepland.

9. Gedragsregels

Er zijn door de club een aantal gedragsregels opgesteld. Het is van cruciaal belang dat alle vrijwilligers, trainers, leiders en spelers zich hier aan houden. De belangrijkste zijn:

 • Spelers van andere verenigingen zijn welkom bij CVV Zwervers. Het is niet toegestaan dat kaderleden van CVV Zwervers jeugdspelers van andere verenigingen actief benaderen voor een overstap. Wel zullen er aan het begin
  van het seizoen bij de selectieteams bij de jeugd 1 of 2 plekken worden vrijgehouden voor eventuele talenten van buiten die voor CVV Zwervers willen kiezen;
 • Voor de heren-selectie (1 en 2) mag positioneel worden gekeken naar versterking en mogen geschikte spelers op een sportieve manier worden benaderd. Dit kan pas als er niet vanuit de eigen leden geschikte kandidaten zijn;
 • Alle functionarissen binnen de vereniging conformeren zich aan het voetbalbeleidsplan van de vereniging. Bij contractbesprekingen met de huidige trainers en bij het aantrekken van nieuwe trainers en leiders is dit punt een expliciet onderwerp van gesprek;
 • Alle functionarissen conformeren zich aan de gedragsregels en normen en waarden zoals die door de vereniging zijn opgesteld;
 • Alle functionarissen binnen de vereniging (behalve leiders) zijn verplicht lid te worden van CVV Zwervers;
 • Alle functionarissen en vrijwilligers bij de jeugd hebben een VOG verklaring;
 • Als er tijdens trainingen of wedstrijden grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt van spelers en of staf dan zal altijd de Normen & Waardencommissie worden ingeschakeld. Die analyseert de casus op basis van hoor en wederhoor en adviseert het bestuur ten aanzien van de strafmaatregel. Tijdens het onderzoek mag de speler niet trainen of spelen en mag de functionaris zijn functie niet uitoefenen. Het streven is om binnen één week uitspraak te doen.

10. Slotwoord

Het Voetbalbeleidsplan kan alleen maar een succes worden als iedereen die ook maar iets doet binnen de jeugd, de recreatieve en prestatieve senioren, de uitgangspunten van dit plan onderschrijft en ernaar handelt. Belangrijk is ook dat we elkaar positief aanspreken als er van dit beleidsplan wordt afgeweken en dat we elkaar helpen als het ’n keer nodig is. Aan “Sportief en met plezier presteren” kan alleen maar inhoud worden gegeven als we handelen in het belang van onze leden, hun ontwikkeling en hun voetbalplezier en daarbij dit plan als uitgangspunt hanteren.