Skip to main content

De ledenvergadering in 5 minuten

Gepubliceerd: zaterdag 19 november 2022 | 11:24

De algemene ledenvergadering werd gisteren bezocht door iets meer dan 50 leden. Dat zijn er eigenlijk zo'n 1000 te weinig maar we zijn tevreden over de samenstelling van de groep aanwezigen.

Voor degenen die er niet waren volgt hieronder een korte samenvatting. Het doornemen ervan duurt zo'n vijf minuten. Je bent dan weer helemaal bij. Alleen de gezellige nazit is niet in deze samenvatting weergegeven...

Voorstel statutenwijziging
Als gevolg van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) zijn enkele artikelen toegevoegd en/of gewijzigd in onze statuten. De wijzigingen werden goedgekeurd door de ALV. De statuten worden nu voorgelegd aan de KNVB en daarna opgemaakt door de notaris.

Highlights seizoen 2021-2022

Financieel verslag 2021-2022
Het seizoen is afgesloten met een degelijk en positief resultaat.

Verslag Kascommissie
De Kascommissie heeft de volgende opmerkingen gemaakt:

De gevolgen van de Coronacrisis waren minder voelbaar. (…) Debet aan het goede resultaat was de stijging van de contributies (club is in trek), de bijdragen van Sportief Capelle maar ook het fors lagere kostendeel. Door bewust financieel te acteren is uiteindelijk in 2021/2022 een mooi resultaat gerealiseerd.
Voorstel voor decharge bestuur voor het gevoerde financieel beleid in het verenigingsjaar 2021/2022.

Dit laatste voorstel werd door de ALV overgenomen

Begroting 2022-2023
De begroting voor dit seizoen is er een met veel onzekerheden als gevolg van met name de ontwikkeling van de energietarieven. In de begroting is rekening gehouden met een verdubbeling van de energietarieven. Echter gelet op de recente tariefontwikkelingen zou dat wel eens veel te weinig kunnen zijn. Door wat in de kosten te snijden komt het gepresenteerde resultaat op "nul" uit. Het bestuur maakt zich zorgen maar acht het op dit moment niet nodig en wenselijk om een tussentijdse contributieverhoging voor de leden door te voeren en stelt voor om een eventueel negatief resultaat aan het eind van het seizoen als gevolg van de stijgende energietarieven te accepteren.

De huidige werelddynamiek en de mogelijke gevolgen voor de club
Er werd een overzicht gegeven van de marktontwikkelingen die de club (kunnen) raken (energietarieven, koopkrachtontwikkeling, horeca-inkooptarieven etc). 

Vaststelling contributie 2023-2024
Er werd onder andere een vergelijk gepresenteerd met de contributie van de omliggende verenigingen. Bij CVV Zwervers is het wedstrijdtenue en voor de jeugdleden ook het trainingstenue onderdeel van de contributie. Dat meegerekend heeft Zwervers momenteel een aantrekkelijke contributie. Maar de eerder genoemde ontwikkelingen brengen een hoop onzekerheid met zich mee. Op basis daarvan werd het volgende voorgesteld:

  • Aangezien de ontwikkelingen van energiekosten en overheidsmaatregelen nog te onzeker zijn en de exacte kosten voor het kledingplan nog niet in detail bekend zijn stellen we voor in het voorjaar (april/mei) van 2023 een extra ledenvergadering te plannen ter vaststelling van de contributie 2023/2024.
  • We willen nu ook geen extra toeslagen voor onze leden gaan introduceren maar gaan er alles aan doen om de “schade” beperkt te houden.
  • We lopen daarmee een financieel risico in de tweede seizoenshelft maar kunnen dat opvangen met onze financiële buffer en door goed op de kosten te letten.

Dit voorstel werd door de ALV goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling
Niemand treedt af, er zijn geen bestuursvacatures en er stond ook niemand te trappelen...

Prioriteiten 2022-2023
Er werd aan de hand van een slide een korte toelichting gegeven op de tien prioriteiten voor het komende seizoen. Klik hieronder voor de slide.

Benoeming leden van verdienste
Aad en Cor Kortlever werden benoemd tot lid van verdienste van CVV Zwervers vanwege hun langdurige inzet op verschillende activiteiten binnen de club.