Skip to main content

Statuten

Artikel 1 | Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam Capelse Voetbalvereniging Zwervers (C.V.V. Zwervers). Zij is opgericht op een en twintig februari negentienhonderd dertig. Zij is gevestigd te Capelle aan den IJssel.
 2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingen register, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en bezit als een uitvloeisel daarvan volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2 | Duur

 1. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
 2. Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.

Artikel 3 | Doel

De vereniging heeft ten doel het mogelijk maken van het beoefenen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.

Artikel 4 | Middelen

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) aan te gaan;
  2. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  3. wedstrijden en toernooien te organiseren;
  4. evenementen op het gebied van of gerelateerd aan de voetbalsport te organiseren;
  5. trainingen onder deskundige leiding te organiseren;
  6. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden;
  7. alle andere wettige middelen in te zetten, die het doel kunnen bevorderen.
 2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 5

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. De vereniging bestaat uit de volgende categorieën leden:
  1. spelende leden;
  2. niet-spelende leden.
 3. Spelende leden zijn zij, die jaarlijks een door het bestuur vastgestelde contributie betalen en die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.
 4. Niet-spelende leden zijn zij, die al dan niet jaarlijks een door het bestuur vastgestelde contributie betalen, maar niet gerechtigd zijn deel te nemen aan wedstrijden. Niet-spelende leden vallen uiteen in drie categorieën:
  1. donateurs: leden die jaarlijks een vast bedrag betalen aan contributie en al dan niet staan ingeschreven bij de KNVB;
  2. bondsleden: leden die een functie binnen de vereniging uitoefenen en vanuit die hoedanigheid lid moeten zijn van de KNVB, maar geen contributie betalen;
  3. verenigingsleden: leden die een functie binnen de vereniging uitoefenen en vanwege die hoedanigheid geen contributie afdragen.
 5. Leden van verdienste zijn zij, die naast hun lidmaatschap bij de club een actieve en zichtbare bijdrage hebben geleverd aan de club, zonder dat daar een (noemenswaardige) vergoeding tegenover heeft gestaan. Dit kan zijn voor een langere periode (minimaal tien jaar) of voor een intensieve kortere periode (ten behoeve van een groot project of evenement dat voor iedereen herkenbaar is en voor de vereniging een grote impact heeft). De benoeming tot lid van verdienste levert deze leden geen verdere faciliteiten op.
 6. Ereleden zijn zij, die minimaal vijf en twintig jaar lid zijn van de vereniging en langdurig (minimaal vijftien jaar) actief zijn geweest als bestuurslid of als voorzitter van een commissie en in die hoedanigheid bijzondere verdiensten hebben gehad. In uitzonderlijke situaties kunnen ook andere vrijwilligers (die minimaal vijf en twintig jaar lid zijn en minimaal twintig jaar uitzonderlijke prestaties voor de club hebben geleverd) worden voorgedragen als erelid. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie en entreeheffing bij thuiswedstrijden van Heren-1 en toernooien die door CVV Zwervers worden georganiseerd.
 7. Voor kandidaat ereleden en leden van verdiensten geldt dat zij hun functie op een positieve wijze moeten hebben ingevuld, van onbesproken gedrag zijn en de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht. Alleen leden kunnen worden voorgedragen als lid van verdienste of erelid. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet, is geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste of erelid. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de intensiteit en duur van de inzet, zwaarte van de functie en de meerwaarde en uitstraling voor de vereniging. Zittende bestuursleden kunnen niet als lid van verdienste of erelid worden voorgedragen De voordracht van kandidaten die niet vallen onder bovenstaande bepalingen, mogen via het bestuur worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. In dergelijke gevallen moet tachtig procent van de stemgerechtigde aanwezigen instemmen om de voordracht te honoreren.
 8. Kandidaatstelling zal altijd gepaard moeten gaan met een gedegen onderbouwing op schrift. Een lid van verdienste kan rechtstreeks door het bestuur worden benoemd zonder voordracht in de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten voor het erelidmaatschap moeten worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering, waarbij de meerderheid van de aanwezige leden met het voorstel moet instemmen. Leden van verdienste en ereleden
  worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 9. Een jubilaris bij CVV Zwervers is iemand die een aaneengesloten lidmaatschap heeft gekend bij de vereniging van vijf en twintig, veertig, vijftig en zestig jaar. Boven de zestig jaar lidmaatschap zal de persoon iedere vijf jaar gehuldigd worden als jubilaris. De jubilarissen worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zullen jubilarissen worden gehuldigd.
 10. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
 11. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
 12. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel 6

 1. De aanmeldingen voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de daartoe door het bestuur aangewezen functionaris. Over de toelating als lid beslist het bestuur.
 2. Indien het bestuur weigert om iemand toe te laten als lid kan de betrokkene zijn verzoek voorleggen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De uitslag van de stemming tijdens die vergadering is bindend.
 3. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de KNVB. Het bestuur kan bij sommige type leden hiervan afwijken (artikel 5 lid 4).
 4. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonsgebonden.

Artikel 7 | Verplichtingen van de leden

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten, de gedragsregels en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de Algemene Ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een van zijn organen, alsmede de spelregels die van toepassing zijn, na te leven;
  3. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
  4. de overige verplichtingen, die de vereniging of de KNVB in naam van hun leden aangaat, of die uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen, behoudens het bepaalde in artikel 11, vierde lid.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de AlgemeneLedenvergadering.
 3. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 4. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 5. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 6. De in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 7. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
 8. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Artikel 8

 1. De leden zijn verplicht een door het bestuur jaarlijks vast te stellen contributie te betalen. Zij worden onderverdeeld in categorieën, waarvoor verschillende bijdragen zijn vastgesteld.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan ontheffing verlenen.

Artikel 9 | Sancties en maatregelen

 1. Handelen of het nalaten van handelen dat in strijd is met de statuten, reglementen, gedragsregels of besluiten van de organen van de vereniging of dat tegen de belangen van de vereniging ingaat, is in beginsel strafbaar.
 2. Handelen of het nalaten van handelen dat in strijd is met de spelregels en met de statuten, reglementen of besluiten van de organen van de KNVB of dat tegen de belangen van de KNVB of de voetbalsport in het algemeen ingaat, kan eveneens aanleiding tot het opleggen van straffen zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd om bij overtredingen als bedoeld in de vorige leden de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden;
  4. ontzetting uit hetlidmaatschap;
  5. ontzegging van het recht een of meer functies uit te oefenen;
  6. een verbod op toegang tot het sportpark.
 4. Straffen worden opgelegd aan de hand van het vigerende document “Richtlijnen straffen bij incidenten”.
 5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de schorsing kunnen de betrokkene de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd. De daaraan verbonden verplichtingen blijven onverkort van kracht.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen, gedragsregels of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging benadeelt.
 7. In het geval dat gedrag van een ouder of voogd van een speler escaleert en er daardoor een onhoudbare situatie ontstaat, kan het bestuur besluiten om de ouder of voogd een definitief sportparkverbod op te leggen en het lidmaatschap van zijn of haar kind te beëindigen.
 8. Nadat het bestuur tot schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap heeft besloten,wordt het betrokken lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene heeft het recht om in geval van ontzetting uit het lidmaatschap, of schorsing voor langere tijd, binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een besluit van de Algemene Ledenvergadering in een beroepszaak moet worden genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 10 | Onkostenvergoedingen en salarissen

Het bestuur is bevoegd om aan leden, vrijwilligers en trainers vergoedingen en salarissen toe te kennen voor zover die in de begroting zijn opgenomen en zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, waarbij de vergoeding nooit buitensporig mag zijn en altijd marktconform.

Artikel 11 | Einde lidmaatschap

 1. het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting, als bedoeld in artikel 9, zesde en zevende lid.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. De opzegging kan plaatsvinden, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Artikel 9, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing behalve bij opzegging in gevolge het zesde lid van dat artikel.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging, kan op het elk moment gedurende het verenigingsjaar. De regelementen met betrekking tot de contributiebetaling blijven echter van kracht.
 4. Indien een lid uit het lidmaatschap van de KNVB is ontzet, is het bestuur na onherroepelijk worden van deze ontzetting, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 5. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 12 | Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. de bijdragen van donateurs;
 3. entreegeld bij wedstrijden van Heren-1 en toernooien;
 4. sponsorinkomsten;
 5. andere inkomsten.

Artikel 13 | Bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie meerderjarige leden. Zij worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of uiterlijk drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur door tenminste drie leden. In het laatste geval dient de kandidaat schriftelijk te hebben verklaard zijn kandidatuur te aanvaarden.
 3. Voor de aanstelling als bestuurslid is tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen van de Algemene Ledenvergadering vereist.
 4. Bestuursleden kunnen slechts kandidaat gesteld worden nadat zij lid zijn van de vereniging.
 5. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
 6. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en komt daartoe alle bevoegdheden toe, voor zover deze niet zijn beperkt door de wet of deze statuten.
 7. Tot de bevoegdheden van het bestuur behoren onder meer:
  1. de vaststelling van de hoogte van de contributie en het tijdstip waarop de contributie opeisbaar wordt;
  2. het aangaan van arbeidsovereenkomsten inclusief de vaststelling van de daarbij behorende vergoedingen conform de vastgestelde jaarbegroting;
  3. het verrichten van financiële handelingen conform de door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vastgestelde begroting.

Artikel 14

 1. In zijn eerste bestuursvergadering stelt het nieuwgekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast.
 2. Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een bestuurslid kunnen diens werkzaamheden door een meerderjarig lid, aan te wijzen door het bestuur, worden waargenomen. In geval van tussentijds aftreden van een bestuurslid vervult zijn waarnemer diens taken, totdat op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in de vacature is voorzien.

Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht de bestuurlijke continuïteit te waarborgen, door bij vertrek van een of meerdere bestuursleden, zorg te dragen voor waardige vervanging.
 2. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Herverkiezing van een lid dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet automatisch herstel in deze functie met zich mee.

Artikel 16

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid ontslaan, of voor een termijn van ten hoogste drie maanden schorsen, indien zij daartoe aanleiding heeft. Voor zo'n besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het besluit wordt niet genomen voordat het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden zich tijdens de vergadering te verantwoorden en te verdedigen.
 2. Het verzoek tot schorsing of ontslag kan door ieder lid van de vereniging worden gedaan.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, verlies van het lidmaatschap van de vereniging, een besluit tot ontslag als bedoeld in het eerste lid, het onder curatele stellen van betrokkene of door overlijden.

Artikel 17 | Besluitvorming door het bestuur

 1. Voor het nemen van een bestuursbesluit is de vaststelling daarvan door de voorzitter bepalend.
 2. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover het voorstel niet schriftelijk is vastgelegd.
 3. Wordt de juistheid van de in het vorige lid bedoelde vaststelling onmiddellijk na het uitspreken daarvan door een bestuurslid betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering wordenvastgesteld.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels omtrent de besluitvorming door het bestuur worden vastgesteld.
 6. Indien het bestuur uit een even aantal bestuursleden bestaat en er geen meerderheid van stemmen is, dan wordt geacht het besluit niet te zijn genomen.

Artikel 18

 1. Behoudens beperkingen die voortvloeien uit deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie maanden een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin over de invulling van de vacatures wordt besloten.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 19

 1. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering bevoegd. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 2. Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig voor het besluiten over:
  1. de financiële begroting van de vereniging, waarin alle voorgestelde investeringen en verplichtingen zijn opgenomen;
  2. het doen van investeringen, of het aangaan van verplichtingen, die niet zijn opgenomen in de door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vastgestelde financiële begroting;
  3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  4. het ter lening verstrekken van gelden en het ter leen opnemen van gelden. Het gebruikmaken van een bankkrediet dat aan de vereniging is verleend, is hierbij niet inbegrepen.

Artikel 20

 1. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging. Voorts kunnen ten minste twee leden van het bestuur samen de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen. Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken. Voor het verrichten van betalingen en het in ontvangst nemen van gelden van de vereniging en het geven van kwijting daarvoor is de handtekening van de penningmeester voldoende, zulks tot een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,--) per handeling. Daarboven dient een tweede bestuurslid mee te tekenen.
 2. Het bestuur is bevoegd anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. Gevolmachtigden oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 21

Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in artikelen 18 tot en met 20, alsmede elke wijziging hiervan te laten inschrijven in het verenigingen register, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 22 | Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de vereniging zodanig in kaart te brengen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden opgemaakt.
 2. Het bestuur presenteert, behoudens een verlenging door de Algemene Ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar tijdens een Algemene Ledenvergadering het jaarverslag en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Tevens wordt een begroting voor het lopende boekjaar overgelegd. Na verloop van de genoemde termijn heeft ieder lid het recht om deze rekening en verantwoording bij het bestuur op te vragen.

Artikel 23

 1. De Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie meerderjarige leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, of een externe ter zake kundige accountant.
 2. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
 3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen.
 6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie, in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Artikel 24

Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 25

Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren.

Artikel 26 | Algemene Ledenvergaderingen

 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.
 3. De agenda van deze vergadering, de jaarvergadering, bevat onder meer:
  1. de vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
  2. het jaarverslag van het bestuur;
  3. het financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  4. het verslag van de kascommissie;
  5. de vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
  6. de vaststelling van de begroting;
  7. de vaststelling van de contributie;
  8. verkiezing van bestuurs- en commissieleden;
  9. de rondvraag.

Artikel 27

Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.

Artikel 28

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
 2. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op de website of een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 29

 1. Daarnaast is het bestuur na een schriftelijk verzoek van ten minste 25 leden verplicht om een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen binnen een termijn van niet langer dan vier weken.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, dan kunnen de aanvragers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, tweede lid.

Artikel 30 | Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. Alle leden, die niet als lid geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Ledenvergaderingen en hebben daarin ieder één stem.
 2. leder lid is bevoegd zijn of haar stem te laten uitbrengen door het verlenen van een schriftelijke volmacht aan een ander meerderjarig lid. Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen.
 3. Een minderjarig lid dient zich te laten vertegenwoordigen door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 31

Stemming over zaken kan mondeling plaatsvinden, maar over personen wordt schriftelijk gestemd. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 32

 1. Over alle voorstellen die zaken betreffen, wordt, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 33

Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 34

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, stemmen die:

 1. blanco zijn;
 2. onleesbaar zijn;
 3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 4. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
 5. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
 6. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing voor de persoon, die is bedoeld.

Artikel 36

Bij schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een commissie van drie leden als stemopnemers, die er zich van heeft te overtuigen, dat het aantal stembiljetten overeenkomt met het aantal aanwezige leden, de biljetten opent en de uitslag bekend maakt.

Artikel 37

Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter van het bestuur en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap van de Algemene Ledenvergadering voorzien, dan voorziet de vergadering daar zelf in.

Artikel 38

Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door de secretaris of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld.

Artikel 39

 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
 2. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 40

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, die is bijeengeroepen met de aankondiging, dat zo'n wijziging zal worden voorgesteld. De termijn voor het bijeenroepen van die vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
 2. De voorgestelde wijziging dient ten minste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan of op de website te worden gepubliceerd of schriftelijk aan alle leden te worden toegezonden. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, dient bovendien door degenen, die de vergadering hebben uitgeschreven, ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot de dag na de vergadering.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Ledenvergadering.
 5. Een statutenwijziging treedt pas in werking als hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt melding gemaakt in het cluborgaan. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.
 6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte, zoals bedoeld in het vorige lid, en de gewijzigde statuten te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 41 | Ontbinding en vereffening

 1. Een besluit tot ontbinding door de Algemene Ledenvergadering wordt genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zulke vergaderingen bedraagt ten minste veertien dagen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren, maar aan een ter vergadering door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen instelling, die zich ten doel stelt sport te bevorderen.
 6. Voor de slotafrekening is de goedkeuring vereist van het Bestuur Amateurvoetbal van de KNVB Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zo lang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden ‘in liquidatie’ worden toegevoegd.
 7. De ontbinding wordt ingeschreven in het verenigingen register, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s), daartoe benoemd door de Algemene Ledenvergadering, gedurende de wettelijke bewaartermijn na afloop van de vereffening worden bewaard.
 9. Dit artikel kan niet worden gewijzigd, zodra een voorstel tot ontbinding van de vereniging aanhangig is gemaakt.

Artikel 42 | Huishoudelijk reglement

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement of gedragsregels vaststellen.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement of de gedragsregels kan slechts geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement en de gedragsregels mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 43 | Slotbepaling

Op verzoek van een lid wordt een exemplaar van deze statuten vertrekt door een van de bestuursleden.