Skip to main content

Normen & waarden commissie

CVV Zwervers is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te kunnen voetballen. De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden van CVV Zwervers moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

Het is de taak van de normen & waarden commissie om in alle geledingen van de vereniging onderschrijving naleving van de gedragsregels te stimuleren. Maar het is ook de taak van de commissie om corrigerend op te treden als personen zich misdragen en zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels.

De normen & waardencommissie bestaat uit een team van personen die zoveel mogelijk alle geledingen van de vereniging representeren. De commissie is verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen van het normen & waarden beleid van de vereniging en het beheren van de set aan gedragsregels;
  • Het uitdragen van deze regels binnen de vereniging zodat leden bekend zijn met het beleid en de regels;
  • Het corrigerend optreden als personen zich niet houden aan deze regels. Dit op basis van klachten en meldingen.

De N&W commissie heeft in alle gevallen een adviserende functie aan het Dagelijks Bestuur (DB). Het dagelijks bestuur beslist over alle voorgestelde plannen en strafmaatregelen.

Ook voor klachten over het gedrag van personen kunt u terecht bij deze commissie of kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Wilt u contact opnemen met de Normen- & Waardencommissie, stuur dan een email naar een van de leden van de commissie.

De commissie bestaat uit:

Mark Santcroos

Coördinator Normen- & waardencommissie

Zinho Schelkers

Coördinator Normen- & waardencommissie